Mgr. Eva Hnátková

advokátka a provozovatelka advokátní kanceláře pokrývající celé právo ČR

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Komplexní právní služby ve všech odvětvích právního řádu České republiky jako tzv. generální praxe pro právnické a fyzické osoby, tj. firmy, instituce a veřejnost – právo obchodní, občanské, pracovní, rodinné, trestní, autorské, procesní, mezinárodní aj.

Odborné právní poradenství jako dílčí konzultace i pravidelné porady, příprava smluv a podání, právní rozbory, zastupování klientů při jednáních a v řízeních před soudy či úřady, advokátní úschova peněz a listin, ověřování pravosti podpisu atd. Důraz na profesionální a individuální přístup ke klientovi a jeho dobrou informovanost, včetně možnosti komunikace v angličtině. Kvalitní reference, bohatá praxe v oboru a spolupráce s renomovanými odborníky (soudní znalci, notáři, exekutoři, právníci, účetní a daňoví poradci).

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev, zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • likvidace a zrušení společností, včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • převody obchodních podílů a zřizování zástavních práv k obchodním podílům
 • převody cenných papírů
 • právní audit
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • zastupování v jednáních s obchodními partnery
 • zastupování na valných hromadách
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana před nekalou soutěží
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • zastupování v soudním řízení
 • alternativní řešení sporů (mediace, arbitráž)
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • úschovy cenných papírů a jiných listin

Občanské právo

 • právní vztahy k nemovitostem (smlouvy kupní, smlouvy darovací, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zřizování předkupních práv jako práv věcných, dělení a scelování pozemků, zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • vlastnictví bytů (smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy, převody jednotek, zřizování zástavních práv, zastupování v řízení před katastrálními úřady a rejstříkem společenství vlastníků jednotek)
 • nájem bytů a nebytových prostorů (nájemní smlouvy, vyklizovací žaloby)
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • závazkové právo deliktní (nároky z odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení)
 • ochrana osobnosti
 • zastupování v soudním řízení

Pracovní právo

 • zakládání, změny či ukončení pracovně právních vztahů
 • příprava pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, vnitřní předpisy
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • nároky z titulu náhrady škody
 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

Rodinné právo

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem a vypracování dohod (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného)
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Autorské právo a právo duševního vlastnictví

 • ochranné známky, patenty, užitné a průmyslové vzory
 • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • licenční smlouvy
 • zastupování ve sporech při porušení práv duševního vlastnictví
 • ochrana know-how a obchodního tajemství

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Procesní právo

 • řízení před obchodním rejstříkem
 • řízení před katastrálním úřadem
 • řízení před živnostenským úřadem
 • jiná správní řízení
 • občanské soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • ústavní stížnosti

Mezinárodní právo soukromé

 • zastupování a právní pomoc ve věcech s mezinárodním prvkem
 • smluvní agenda s mezinárodním prvkem
 • vztahy vyplývající z mezinárodní přepravy zboží
 • uznání a výkon cizozemských rozhodnutí na území ČR

Neziskový sektor

 • zakládání nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností
 • zastupování v rejstříkovém řízení
 • zakládání občanských sdružení
 • zastupování v registračním řízení
 • smluvní agenda

Ostatní právní služby

 • prohlášení o pravosti podpisu
 • úschova peněz
 • úschova listin
Mgr. Eva Hnátková

Kontakty

Mgr. Eva Hnátková
Advokátní kancelář Mgr. Evy Hnátkové
Marie Steyskalové 62
Brno
616 00
Mobil:776 881 128
Telefon:541 210 622
Email:ak.hnatkova@seznam.cz
Web:www.hnatkova.cz
(tj. adresa této stránky)
IČ:71463101 (plátce DPH)
DIČ:CZ7862104261