JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

mediátorka, facilitátorka, vyjednavačka, mentorka a lektorka

Status: kromě lektorské práce dočasně nedostupná Působnost: aktuálně pouze lektorská práce (celá ČR)

Jako odbornice s rozsáhlými zkušenostmi nabízím profesionální mediaci, facilitaci a pomoc při vyjednávání. Své znalosti a dovednosti předávám dál formou mentorování a školení, workshopů či přednášek pro různé cílové skupiny účastníků. Také rozvíjím mezioborovou spolupráci se zaměřením na rodinné systémy.

 • Mediace – zaměřuji se na tzv. facilitativní styl mediace. Mým cílem je dovést znesvářené strany k dohodě, jejíž podmínky si pod mým vedením strany postupně nalézají. Uprostřed jakéhokoliv konfliktu zůstávám nestranná a pro klienty vytvářím bezpečný komunikační prostor.
 • Facilitace – facilituji řešení skupinových konfliktů (většinou pracovně-právních) a případové konference pro OSPOD.
 • Vyjednávání – umím doporučit vhodný postup odklonu od soudního řízení. Klientům pomáhám ujasnit si, co je pro ně vítězstvím, i limity (nejen cenu) takového vítězství. Nevezmu každou zakázku, potřebuji směřovat k dohodě, ne k zašlapání druhé strany do země.
 • Mentorování – v advokacii v režimu maximálního utajení; doprovod na první setkání se zapsaným mediátorem aj.
 • Školení, přednášky a workshopy – školím problematiku domácího násilí v neziskovém sektoru a státní správě, mám vlastní koncept vzdělávání v této problematice pro mediátory a vyjednavače (viz níže), přednáším pěstounům a spolupořádám pro ně odborné workshopy.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu UK a praxi mám od roku 1996. Zkušenosti jsem získala především u Policie České republiky a v advokátní kanceláři Achour&Partners, další reference uvádím níže. Jsem zapsaná mediátorka pod Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Osvědčení

Osvědčení Ministerstva spravedlnosti ČR o vykonání zkoušky mediátora

Školení pro mediátory a vyjednavače

 • Domácí násilí, manipulace a toxické vztahy – práce s nimi v mediaci v různé časové dotaci a různém pojetí. Nejpropracovanější celodenní seminář nabízí prozkoumání specifik rozchodových dohod v toxických vztazích plných manipulace či přerostlých do domácího násilí, limity mediace v těchto kauzách, provázanost mediace s jinými instituty rodinného práva a procvičení možností postupu mediátora na kazuistice. Účastníci semináře se naučí:
  • rozpoznat indikátory asymetrických partnerských vztahů a pracovat s nimi v mediaci,
  • rozpoznat indikátory manipulace v partnerských vztazích a v širší rodině,
  • odlišit toxické rodinné vztahy od situačního násilí a domácího násilí,
  • rozpoznat různé formy domácího násilí,
  • na procvičované kazuistice prozkoumat své osobní limity,
  • hledat možnosti „rozchodových dohod“ ve prospěch dětí žijících v takových rodinných konfliktech,
  • poznat možnosti řešení těchto konfliktů v rámci případové konference,
  • rozeznat situace zakládající oznamovací povinnost mediátora,
  • provázanost mediační práce s gescí orgánů sociálně-právní ochrany dětí a provázanost s dalšími orgány a pomáhajícími organizacemi,
  • rozpoznat své vlastní „spouštěče“ a limity, kde jako mediátoři ještě můžou pracovat.
 • Komplexní příprava na vyjednávání – základní struktura školení pro právníky, primárně advokáty.
  • Úvod do konfliktu a stylů jeho řešení, bariéry komunikace a možnosti jejich překonávání, percepce a práce s komunikačním čtvercem, práce s neverbalitou.
  • Komunikační styly, nalézání potřeb a zájmů v pozičních výrocích, využití kombinací odlišných zájmů v praxi, efektivní komunikace s využitím mediačních komunikačních technik.
  • Techniky předcházení konfliktům, postavené na nenásilné komunikaci (NVC) podle M. Rosenberga – rozbor a trénink čtyř kroků, rozvíjení efektivní komunikace s využitím empatie a asertivity.
  • Trénink používání neutrálního jazyka a aktivních slov, trénink aktivního ticha, trénink slovního přerámování situace, cvičení na naslouchání, příprava na práci s náročným klientem.
  • Obtížné komunikační situace, komunikační pyramida, sdělování nepříjemných informací metodou SNAP, reakce na kritiku, invektivy a zvládání námitek, ledolamky, sebereflexe a korekce vlastního jednání pomocí metody transakční analýzy.
  • Osobnostní typy – identifikace, možnosti zpřesnění a následné zacílení „obchodní nabídky“ na zjištěný typ (manažera).
  • Cyklus vyjednávání, BATNA, WATNA, proměnné v procesu vyjednávání, pyramida spokojenosti ve vyjednávání a práce s ní, další ovlivňující faktory.
  • Vyjednávací styly, podrobný rozbor pozičního vyjednávání a principiálního vyjednávání v praxi, týmové vyjednávání, nácvik – negociační hry.

Můj příběh

Odjakživa jsem hledala možnosti, jak dělat svět lepším místem; kam mi paměť sahá, byla jsem „mluvčím utlačovaných“. Tato komunikační schopnost mě dovedla na právnickou fakultu. S titulem Mgr. jsem Právnickou fakultu UK v Praze opustila v roce 1996 a rok na to jsem tam zahájila doktorandský studijní program Veřejné právo III. Od roku 1996 do roku 2009 jsem pracovala u Policie ČR, kde jsem se učila, jak do systému vklínit důraz na ústavní pořádek a novou judikaturu, ale hlavně na potřeby lidí z terénu. Konsensus jsem musela najít jak s vědeckými pracovníky znaleckých institucí, tak např. s policisty ÚRN a zásahových jednotek. V roce 2013 jsem složila zkoušku zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. Poté jsem nastoupila do advokátní kanceláře Achour&Partners, kde mi dali velký prostor při klientském vyjednávání a uzavírání mimosoudních smírů. Ke konci roku 2017 jsem z advokacie odešla na volnou nohu. Od roku 2020 jsem se vrátila do státních služeb – na Ministerstvo obrany. Mé aktivity „na volné noze“ jsou aktuálně omezené na lektorskou práci a mentoring; primárně pro Conflict Management International a projekty školní mediace.

Vzdělání

 • Univerzita – magisterské a doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Mediace, facilitace a vyjednávání
  • Asociace mediátorů ČR, Conflict Management International, Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, Česká advokátní komora, Interquality, Mantena Trainings, Konsens, Ing. Vít Prokůpek, Fred van Welsem, Policie ČR.
  • Základní výcvik v mediaci v rozsahu 160 hodin, navazující workshopy a výcviky – obecné i zaměřené na specifické oblasti: rodinná mediace, firemní mediace a facilitace, obchodní mediace, facilitace a další procesy řízené diskuse, techniky práce s flipchartem, zvládání silných emocí v konfliktu…
 • Nenásilná komunikace – RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.
 • Práce s emocemi a krizová intervence – PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Eva Pávková, průběžné supervize.
 • Práce s dětským klientem – Mgr. Eva Pávková, Vzdělávací institut Středočeského kraje, konference a workshopy (zapojení dětí do procesů ovlivňujících jejich život a slyšení názoru dítěte v právních procesech, prevence rizikového chování dětí a mládeže).
 • E-learning a workshopy – negociace, obrana proti manipulaci, zvládání silných emocí v konfliktu, typologie osobnosti, různé procesy řízené diskuse, skečnouting aj.
 • Účast na konferencích – problematika mediace, psychologie, psychiatrie, naplňování práv dětí v souladu s mezinárodními úmluvami, mezioborová spolupráce…
 • Kurz pro členy Antikonfliktního týmu.

Zkušenosti a reference

 • Policie České republiky – na pozici právníka-metodika a odborníka na legislativní proces jsem ve specializovaných útvarech PČR řídila nebo koordinovala činnost desítek až stovek lidí a zajišťovala jim právní podporu. Organizovala jsem odborné konference a zaváděla do praxe nové kriminalistické postupy. S orgány státní správy a specializovanými odbornými pracovišti jsem vytvářela plány typových činností IZS, ty pak posouvala k zavedení do praxe. Jako první žena ve služebním poměru jsem se dostala na Pyrotechnický odbor a následně do oddělení podpory přímého výkonu služby na Ředitelství pořádkové policie. Užitečné zkušenosti z tohoto období předávám dalším ženám.
 • Úřad vlády ČR – v roce 2018 jsem vedla facilitační tým v rámci projektu Regionální setkání Národní romské platformy III. Přerov, Kolín, Most: na celodenní setkání přijelo vždy k padesátce lidí; facilitace ve třech skupinách, střídání technik, 7 hodin každý den. Romští lídři z regionu, zástupci samosprávy, státní správy, neziskového sektoru, členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, pracovníci Úřadu vlády ČR a další aktéři včetně poslanců.
 • Školení a mentorováníConflict Management International, Komora mediátorů a facilitátorů České republiky, Školní mediace.
 • Přednášky pro pěstounyKlubíčko štěstí.
 • Mediační dovednosti – Business Leaders Forum, Studentská mediace Praha aj.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

Kontakty

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
Mozartova 679/21
Liberec I – Staré Město
460 01
Mobil:724 023 311
Email:monika.selvickova@gmail.com
Web:www.zmcr.cz
IČ:02332990 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Monika je profesionál se znalostmi, které nenechají ani jednu stranu na holičkách. Rozhodně ji mohu doporučit jako mediátora i jako školitele a mentora.

Veronika Mindlová

dlouholetý spolupracovník