Zdeněk Juránek

specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Jsem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců (bezpečnostní technik) a technik požární ochrany s více než 25letou praxí. Pomůžu vám naplnit zákonné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Problematice BOZP se aktivně věnuji od roku 1995, včetně 19letého působení na Oblastním inspektorátu práce (Inspektorátu bezpečnosti práce). Získané znalosti a zkušenosti z realizovaných státních kontrol a šetřených úrazů dokážu vždy profesionálně využít k tomu, aby poskytované služby co nejúčinněji ochránily zaměstnavatele v případě vzniku mimořádné události (pracovní úraz, nemoc z povolání, majetková i nemajetková újma, spory s pojišťovnami apod.) či při kontrole prováděné nejen orgány státní správy.

Nabízím:

 • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – zajistím vašim zaměstnancům vstupní, periodická, mimořádná i odborná školení. Prezenčně i online.
 • Zpracování dokumentace – zpracuji pro vás veškerou dokumentaci BOZP a PO.
 • Kontroly, audity, analýzy – provedu zákonem stanovené kontroly a prověrky. Profesionálně zanalyzuji skutečný stav BOZP a PO včetně problematiky provozovaných strojů a technických zařízení a navrhnu opatření vedoucí k jeho zlepšení.
 • Přípravu na kontroly – připravím vás na kontrolu státních orgánů (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor).
 • Řešení pracovních úrazů – prošetřím příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů. Zajistím nahlášení dotčeným orgánům a organizacím, zpracování související dokumentace, odeslání záznamů o úrazech, návrh výše odškodnění i stanovení nápravných opatření.
 • Poradenství – poradím, jak co nejlépe vyhovět veškerým požadavkům BOZP i PO.
 • Vzdělávací semináře – zrealizuji na míru sestavený uzavřený seminář v BOZP a PO s přizpůsobením jeho obsahu a formy vašim potřebám.

Služby nabízím nejčastěji prostřednictvím dlouhodobého smluvního vztahu, popř. formou jednorázové pomoci:

 • Jednorázová spolupráce je realizována na základě dohodnutých konkrétně definovaných činností (viz výše), nejčastěji se jedná o zpracování základní dokumentace a realizace školení pro zaměstnance. V rámci této varianty např. zpracuji nezbytnou dokumentaci BOZP + PO v návaznosti na požadavky právních a ostatních předpisů. Součástí dokumentace jsou i vzory nezbytných formulářů, následně využívaných při činnostech zaměstnavatele včetně školení, poskytování ochranných prostředků, prováděných kontrol apod. Následně zajistím vyškolení vašich zaměstnanců dle platné legislativy.
 • Paušální smlouva o poskytování služeb BOZP a PO, zahrnuje zejména:
  • vstupní kontrolu plnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO,
  • pravidelné prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky v termínech stanovených legislativou,
  • zpracování nezbytné dokumentace BOZP a PO,
  • pravidelnou aktualizaci dokumentace,
  • činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. (bezpečnostního technika),
  • nezbytná pravidelná školení BOZP a PO (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci) dle činnosti zaměstnavatele (prezenčně a/nebo e-learning),
  • školení řidičů referentů (prezenčně a/nebo e-learning),
  • činnost osoby s kvalifikací dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (technika PO),
  • spolupráci při řešení mimořádných událostí (např. pracovní úraz, požár),
  • spolupráci při zřizování nových pracovišť,
  • spolupráci při zavádění systémů řízení, přípravě na klientské audity apod.
  • bezplatné poradenství BOZP a PO.
Zdeněk Juránek
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Zdeněk Juránek
Nové sady 988/2
Brno
602 00
Mobil:777 840 984
Email:zdenek.juranek@alsim.cz
Web:alsim.cz
Facebook:bozpkurzy
LinkedIn:zdenekjuranek
IČ:05750369
DIČ:CZ05750369

Doporučení
z první ruky

Zajištění kurzu a přednášející lépe být vybráni nemohli, každý obsáhl nějaké téma nebo okruh, i když ne vždy zrovna oblíbený. Za mě organizace i prostředí kurzu super.

Miroslav Nový