Doporučení z první ruky

Ing. František Francírek, Ph.D. — průvodce zpracováním bakalářských prací, odborných praxí a mentor profesního rozvoje studentů


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 13 doporučení

František v roli vedoucího diplomové práce byl nejen mým odborným konzultantem a rádcem, ale i posluchačem. Z počátku kladl důraz na vhodný výběr tématu, hlídal rozvržení struktury práce, dbal na přínos práce v širším kontextu celé společnosti, jak samotnému autorovi a na akademické půdě, tak v soukromé či veřejné sféře, doporučoval vhodné zdroje, navrhoval vlastní nápady ke zvolenému tématu, nechával prostor pro vlastní seberealizaci a motivoval celým svým přístupem, že tato práce není jen „školní povinností“. Tento způsob jeho vedení práce mi poskytl již zmíněný prostor pro seberealizaci, vyjádření vlastních názorů a osvojení si nových znalostí, dovedností a zkušeností. Využila jsem závěrečnou práci především v mé profesi a sdílela výsledky výzkumu s mými kolegy.

Ing. Jiřina Dbalá
účetní, Locke & Hobbes a.s.

Již od našeho prvního společného hovoru kladl František důraz na to, abych si udělala jasno, jaký přínos má bakalářská práce bude mít a komu bude směřována. Z počátku to nebylo vůbec jednoduché. Jako každý student, který napsal už několik seminárních prací, jsem před sebou měla obrovskou výzvu - určit si hlavní cíl mé práce a zahrnout do ní i znalosti, které jsem získala během let při studovaní oboru zdanění a daňová politika, a napsat tak něco, co bude mít zhruba 35 stran. František dával důraz na originalitu a také na to, aby napsaná práce mohla neziskovým organizacím posloužit i jako příručka, pokud by se znovu dostaly do nevšedních podmínek. Dále hlídal, aby byl dodržen harmonogram psaní práce, splněny dílčí cíle práce a především hlavní cíl. Tento způsob jeho vedení mi velmi pomáhal. Na jednu stranu mi František pomohl, když jsem si nevěděla rady, na druhou stranu mi nechával volnou ruku, abych ve své práci mohla ukázat, co ve mně je. Dbal, aby práce byla vytvořena především mnou a on sám do ní moc nezasahoval. Má závěrečná práce byla hodnocena velmi kladně, známkou výborně, a její napsání mi pomohlo získat bakalářský titul a dále pokračovat v mém studiu.

Bc. Nikola Bendíková
studentka magisterského programu Zdanění a daňová politika (VŠE)

Pan doktor Francírek v roli vedoucího dával důraz primárně na to, aby závěrečná práce nepředstavovala pouze splnění školní povinnosti, ale byla přínosná i pro mé budoucí karierní zaměření. Při zpracování mě nevedl „za ručičku“, ale snažil se mě motivovat a vést takovým způsobem, který by mi nejvíce pomohl v mém osobním i profesním rozvoji. Samotný výsledek práce pro něj nebyl natolik důležitý, jako to, co jsem si z naší spolupráce a práce na bakalářské práci odnesl. Tento způsob jeho vedení mi pomohl v mnoha ohledech. Naučil jsem se komplexně přemýšlet nad určitou problematikou (a to z několika pohledů), převzít iniciativu a pracovat samostatně. Závěrečná práce mi umožnila propojit praxi se vzděláním. Kromě splnění jedné ze zákonných podmínek úspěšného ukončení bakalářského studia mi bakalářská práce pomohla také v mé kariérní cestě.

Bc. Alexandr Tóth
student magisterského programu Zdanění a daňová politika (VŠE)

František v roli vedoucího práce dával důraz hlavně na využitelnost práce v praxi. Dbal na to, abych se pro téma diplomové práce nadchla, a aby psaní nebyla jen školská povinnost, ale něco, co mě baví a po čem chci pátrat například i ve volném čase. Výběr tématu považoval za jednu z nejdůležitějších částí. Po tématu jsme dlouho „pátrali“ a pozměňovali ho. Aspekt praktičnosti se snažil přesadit do všech mých rozhodnutí, nápadů a textů. Také proto se mě snažil motivovat k oslovení odborníků z oboru, aby práce obsahovala i praktické zkušenosti a přinesla pro obor něco využitelného. Umožnil nám práci odprezentovat vícekrát před obhajobou, což bylo hodně ku prospěchu, protože jsme obdrželi cennou zpětnou vazbu. Tento způsob vedení práce mě donutil hledat něco nového, nenapsaného. A také mě donutil přemýšlet nad budoucí kariérou a pomohl mi zjistit, co od ukončení studia očekávat. Úryvky z mé práce byly uveřejněny v e-bulletinu KDPČR.

Ing. Veronika Koňaková
daňový poradce a účetní

František Francírek v roli vedoucího kladl důraz zejména na smysluplnost investovaného času studenta do procesu tvorby práce než na obsah jako takový. Byl náročný při výběru konkrétního tématu a cílů práce a nápomocný při sestavování struktury. Nedbal na kvantitu, ale na kvalitu. Jeho přístup je v porovnání s jinými vedoucími zcela odlišný. Jestli ho student neocení rovnou, tak s odstupem času zcela s jistotou. Způsob jeho vedení sice zapříčinil prodloužení mého studia, ale také významně posunul kvalitu mé diplomové práce a byl mi inspirací v oblasti vedení projektů i lidí.

Ing. Filip Hurda
CEO, Kogi CON s.r.o.

Hned od začátku naší spolupráce dával František důraz na to, aby moje práce a čas, který přípravě budu věnovat, nevyústily v pouhé naplnění nezbytného předpokladu pro dokončení mého studia. Zároveň mi díky volbě tématu pomohl věnovat se aktuálnímu velmi specifickému tématu v oblasti daňového poradenství, kterou se zabývalo v České republice pouze omezené množství odborníků. V průběhu samotného zpracování mi František významnou měrou mi asistoval při uspořádání myšlenek a struktury diplomové práce a tím pádem hlídal, abych se při jejím následném psaní nevydal nesprávným směrem a nevěnoval energii a čas zbytečně. Naučil jsem se více věnovat čas studiu podkladů a informací a následnému rozmyšlení struktury, obsahu a záměru tvořeného textu, před jeho samotným psaním. Naše diskuze nad hlavními myšlenkami a obsahem diplomové práce mne nutily formovat myšlenky a naučit se prezentovat a obhajovat své záměry, či je dále rozvíjet a dotvářet dle získané zpětné vazby.

Ing. Ivo Žilka
manažer; Mazars s.r.o.

Pan inženýr Francírek kladl v rámci vedení mé diplomové práce největší důraz na výběr tématu a to zejména z pohledu využití práce v praxi. Dále dával opravdu velký důraz na mé osobní zaujetí v tématu práce a současně také v naplnění cíle práce. V návaznosti na zvolené téma mi doporučil externí konzultanty s praxí v oboru a následně mi umožnil s nimi svou práci a zejména její cíl prokonzultovat. Díky této možnosti mi bylo umožněno propojit praktickou využitelnost práce a jejího cíle s mým osobním zaujetím v naplnění daného cíle. Z mého pohledu jsou tato dvě kritéria úzce spojena a jejich propojení bylo klíčové nejen pro finální podobu diplomové práce, ale i pro celý proces tvorby. Má závěrečná práce a zejména celý proces její tvorby, možnost nahlédnout do praxe transferových cen z pohledu externích konzultantů, mě utvrdila v rozhodnutí propojit svůj profesní život s touto tématikou.

Ing. Eliška Synková
referent, Specializovaný finanční úřad

František jako vedoucí mé diplomové práce kladl velký důraz na zvolení vhodného tématu práce a motivoval mě ke zpracování tématu, které mě zajímalo. Hlubší prostudování dané problematiky mi pomohlo v uplatnění na trhu práce; nadšení pro téma a orientace v dané problematice mě odlišilo od ostatních absolventů. Dostala jsem také možnost se danou problematikou zabývat i v rámci mých pracovních povinností, jelikož moji kolegové měli o problematice jen základní povědomí. S Františkem jsme se důkladně soustředili na tzv. přípravu práce, tedy na ujasnění tématu a předmětu práce, určení cílů a zpracování struktury. Samotné „psaní“ již probíhalo rychle, efektivně a bez větších zásahů Františka, právě díky dobré a důkladné přípravě. Tento postup zpracování zamezil tomu, abych se během samotného psaní práce dostala do slepé uličky, nebo abych na konci zjistila, že se mi nepodařilo dosáhnout stanovených cílů či že celá práce nedává smysl. Významné pomoci se mi od Františka dostalo také při dotazníkovém šetření, ať už při formulaci otázek dotazníku tak, aby odpovědi byly „zpracovatelné“, tak i při distribuci dotazníků respondentům z praxe. Zpracování závěrečné práce pod vedením Františka nebylo tou nejjednodušší cestou, jak splnit tuto školní povinnost, ale ta práce „navíc“ ve výsledku spoustu práce ušetřila. Byl to mnohem lépe využitý čas a tato zkušenost mi přinesla mnoho pozitiv i do budoucna.

Ing. Klára Švecová
daňové oddělení, Mazars s.r.o.

František, vedoucí bakalářské práce, mi ještě před psaním nabídl práci v této oblasti, abych měla přístup k informacím přímo z praxe. Kladl důraz právě na praktické zkušenosti z mé práce pro neziskový sektor. Doporučil mi postupovat podle jeho příručky „Bakalářská práce“. Dbal na to, abych měla jasný cíl a postup, jak k němu dojít. Přípravě jsme věnovali mnoho času. Vše se mnou konzultoval a pomáhal mi ujasnit si myšlenky. Motivoval mě, aby mi psaní bakalářské práce dávalo smysl a naučilo mě něco nového. Tento způsob jeho vedení mi pomohl hlavně v tom, že jsem psala bakalářskou práci, které jsem rozuměla. Nešlo jen o splnění povinnosti, ale o tvoření něčeho, co by mohlo reálně někomu pomoci. Celý proces psaní mi díky Františkovi připadal zajímavý a měl pro mě význam. Podle mého názoru by přesně toto psaní bakalářské práce mělo splňovat. Psaní pro mě bylo radostí a díky důkladné přípravě, na kterou František dbal, bylo sepsání bakalářské práce relativně snadné a celkem rychlé, jelikož jsem jasně věděla, o čem chci psát. Tato závěrečná práce mimochodem sloužila i jako inspirace pro nově vzniklou neziskovou organizaci Asociace mužů sobě z.s.

Bc. Veronika Nováková
laborantka, instruktorka jógy a studentka shiatsu

Ing. František Francírek, Ph.D. v roli vedoucího dával důraz na nepodcenění přípravné fáze psaní bakalářské práce. Díky nezanedbání této fáze dojde student ke zdárnému konci. Upozorňoval, že mám přistupovat k bakalářské práci ne jako jen k další školní povinnosti, ale jako k práci, která přinese užitečné poznatky i pro okolí. Navigoval mě v průběhu psaní práce a zároveň mi nechával dostatek prostoru, abych práci sepsala dle svých dovedností, znalostí a uvážení. Má práce posloužila k doplnění chybějících dat o dodržování požadavků nové legislativy na transparentnost hospodaření nadací z řad příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu. Výsledky práce mohou posloužit jednak dárcům, kteří se rozhodují, jaké nadaci poskytnou nadační dar. A dále jako upozornění pro finanční úřady, které vykonávají dohled nad nadacemi, o nedodržování zákonných požadavků.

Bc. Štěpánka Urbánková
studentka magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, VŠE