Ing. Kateřina Zímová

krajinná ekoložka a nezávislá konzultantka v oblasti životního prostředí

Jako nezávislý poradce, partner projektantů a investorů staveb, poskytuji konzultace a zpracovávám odborné posudky, studie, projekty v oborech ochrany přírody a životního prostředí. Ve své práci propojuji příběhy lidí a přírody a hledám cesty, jak sladit rozvoj společnosti spolu se zachováním přírodních hodnot území.

 • Autorizované hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67
 • Biologické průzkumy a dozory – soupis nalezených druhů rostlin a živočichů a návrh opatření k tomu, aby na ně neměl záměr negativní vliv.
 • Screening vlivu na životní prostředí – průzkum životního prostředí v místě, kde někdo uvažuje o nějakém záměru. Průzkum odhalí případná možná úskalí realizace a upřesní další postup.
 • Migrační studie – přesné trasy, kudy krajinou migrují živočichové, a návrhy na zachování těchto tras, například při stavbě silnic a dálnic.
 • Hodnocení krajinného rázu – charakteristika znaků krajiny a hodnocení vlivu záměru na ně, včetně analýz viditelnosti a 3D vizualizací.
 • Komplexní analýzy krajiny – vzájemné propojení vlivů ekologie, hydrologie, socioekonomické charakteristiky, antropogenních vlivů a historického vývoje v území; návrhy na vhodné využití.
 • Projekty na ochranu životního prostředí – zeleň v krajině, protierozní a protipovodňová ochrana, cestní síť, estetické úpravy v krajině.
 • Multikriteriální analýzy – vytipování vhodných ploch pro umístění záměru dle stanovených kritérií.
 • Vzdělávací programy a terénní exkurze na míru.
 • Soudní znalecké posudky v oblasti vlivů na životní prostředí.
 • EIA – hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.
 • Letecké práce s bezpilotní technikou (drony).

Mými klienty jsou především investoři (podnikatelé, státní instituce, stavební firmy, developeři, obce, fyzické osoby), kteří vstupují do krajiny s novými záměry, jako jsou stavby, krajinné úpravy, změny v hospodaření apod. Pro jejich záměry zajišťuji potřebné informace z oblasti životního prostředí a zároveň jejich záměry optimalizuji tak, aby v daném území měly na životní prostředí pozitivní dopad. Baví mne hledat nové možnosti, objevovat další řešení a vést dialog mezi investorem, dalšími odborníky a úřady.

Každý záměr zpracovávám individuálně s týmem odborníků sestaveným na míru daného území a charakteru záměru. Velikost území, kterými se zabývám, je od jednotlivých pozemků, až po celé okresy.

Podívejte se na můj YouTubue kanál, kde publikuji různá videa ze své praxe krajinné ekoložky. Nebo se začtěte do článků na mém blogu.

Vzdělání a praxe

 • Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, postgraduální studium, ukončeno SDZ v roce 2015
 • Expertka na ekologii a životní prostředí, práce na živnostenský list (2013–současnost)
 • CooLAND, předsedkyně nevládní neziskovky pro ochranu zemědělské krajiny (2015–současnost)
 • Life Sciences Film Festival, dramaturgyně mezinárodního filmového festivalu s přírodovědnou tematikou (2012–současnost)
 • Katedra Biotechnických úprav krajiny, Česká zemědělská univerzita v Praze, pedagožka a výzkumný pracovník se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny (2010–2015)
 • Agentura ochrany přírody a krajiny, mapovatelka biotopů ČR (2009) a referentka ochrany krajiny (2008–2012)
 • Česká společnost ornitologická – dobrovolník při mapování hnízdních okrsků (2009–2011)

Vybrané reference

Přesné názvy některých záměrů nejsou z důvodů profesní etiky zveřejněny.

 • Zpracování migrační studie a návrhy ekoduktů pro novou trasu dálnice D35.
 • Zpracování biologického průzkumu a návrh nových biotopů v areálu tepelné elektrárny.
 • Biologický dozor na stavbě produktovodu v obci Brandov.
 • Hodnocení vlivu stavby průmyslové haly v Lovosicích na krajinný ráz a návrh terénních a vegetačních úprav okolí stavby pro její začlenění do krajiny.
 • Zpracování projektu na návrh soustavy tůní k podpoře zachycení vody v krajině a vytvoření rekreační zóny na zemědělských pozemcích na Havlíčkobrodsku.
 • Lektorování co design ateliéru COLRIDOR Zvonařka ve spolupráci s architekty pro návrh městské zeleně s funkcí přirozeného ekosystému.
 • Návrh zeleně a terénních úprav v okolí administrativní budovy v Radlicích k vytvoření přirozených biotopů.

Kateřina Zímová: Co obnáší práce ekologa?

Přednáška Cesta do krajiny vede kolem nás všech, Národní zemědělské muzeum

Večerní Host Radiožurnálu

V květnu 2018 jsem na Radiožurnálu mluvila o současných proměnách krajiny, její budoucnosti a také o zapomenutých sadech. Pusťte si audio záznam.

Ing. Kateřina Zímová
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Kateřina Zímová
Francouzská 299/98
Praha 10
101 00
Mobil:605 505 529
Email:kontakt@katerinazimova.cz
Web:www.katerinazimova.cz
Facebook:krajinnaekolozka
Instagram:ka_zimova
Datovka:yz85eac
Účet:115 – 7464190297/0100 (Komerční banka)
IČ:10987118 (plátce DPH)
DIČ:CZ10987118

Doporučení
z první ruky

Kateřina pro nás zpracovala biologický posudek a vykonávala biologický dozor na stavbě. Spolupráce byla nadstandardní a probíhala bez problémů.

Klára Chytrá

referent odboru životního prostředí, Městský úřad Litvínov