JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.

advokátka se zaměřením na obchodní právo, trestní právo a sporovou agendu

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR; Praha, Berounsko

Jsem advokátka s 15letou praxí, mezinárodními zkušenostmi a zaměřením na obchodní právo, trestní právo a sporovou agendu.

Mých služeb nejčastěji využívají podnikatelé, kterým poskytuji komplexní právní poradenství související s podnikáním a outsourcingem právních služeb. Ve spolupráci s dalšími specialisty (soudní exekutoři, notáři, daňoví poradci, účetní či soudní překladatelé) zajišťuji svým klientům komplexní a široké spektrum služeb. Dbám na to, aby klient výstupům porozuměl a mohl učinit obchodně správné řešení se zvážením všech eventualit. Dodržuji jasná pravidla, termíny a vzájemnou komunikaci. Právní služby poskytuji jak osobně (nejčastěji v Praze a Středočeském kraji), ale také na dálku on-line (MS Teams, telefon, e-mail, Skype). V rámci soudních sporů a v trestním řízení zastupuji klienty na celém území ČR. Právní služby poskytuji také v angličtině a francouzštině.

Rozumím podnikatelům, jejich prostředí a nastaveným procesům uvnitř společnosti – začínala jsem jako podnikový právník ve skupině Erste Group. Poskytuji specializované právní poradenství podnikatelům tak, aby se mohli soustředit pouze na svůj byznys a starosti mohli nechat na mne – počínaje přípravou smluvní dokumentace (obchodních smluv), vyjednávání jejich obsahu až po případné zastupování ve sporech.

Nasbírala jsem bohaté zkušenosti (téměř 10 let) v oblasti automotive při poskytování právního outsourcingu několika významným společnostem ze skupiny UniCredit Group. V rámci tohoto segmentu jsem zajišťovala komplexní právní poradenství se zaměřením na správu a vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních sporů, insolvenčních a exekučních řízení včetně poradenství v oblasti trestního práva (hospodářská a majetková kriminalita). Několik let jsem působila v renomovaných mezinárodních i českých advokátních kancelářích a poskytovala právní poradenství významným českým a mezinárodním finančním institucím i jednotlivcům.

Pomohu vám v těchto oblastech:

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Právní poradenství podnikatelům
 • Rodinné právo
 • Insolvenční právo
 • Exekuční právo
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy
 • Zastupování obětí trestných činů
 • Zastupování policistů

V současné době jsem samostatnou advokátkou s vlastní advokátní kanceláří. Miluji právo, které vykonávám prakticky se silnou orientací na potřeby a zájmy klienta, ale působím i v akademické sféře jako odborná asistentka na katedrách práva České zemědělské univerzity v Praze a Panevropské univerzity. Zaměřuji se především na právní postavení podnikatelů (věřitelů), což je i tématem mé knihy Průvodce věřitele. Praktické a přehledné postupy (Grada). Jsem členkou několika odborných společnostech zaměřených na civilní a trestní právo a pravidelně se účastním odborných konferencí, na nichž prezentuji odborné příspěvky zaměřené na uvedené právní oblasti.

Vzdělání

 • EDU Effective Business School – Startups and Entrepreneurship: MBA,
 • Institut forenzních bezpečnostních věd a managementu – Trestněprocesní činnost: LL.M.,
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
  • Teoretické právní vědy. Obchodní právo: Ph.D.,
  • Obchodní právo: JUDr.
  • Právo a právní věda: Mgr.

Certifikace

 • Certifikát České advokátní komory o dalším vzdělávání advokátů (2022)
 • Certifikáty Rady Evropy – Procesní záruky v trestním řízení a práva poškozených, Mezinárodní spolupráce v trestních věcech
 • Certifikáty European Lawyers Foundation – Bankruptcy and Insolvency Law, EU instruments in Family Law
 • Case Western Reserve University – Certificate in International Criminal Law
 • International Education Society Ltd. – Insolvenční řízení z pohledu věřitele, (IES Certifikát č. E/CZ/BB/IV/43545a), Práva k nemovitostem v souvislostech (IES certifikát č. E/CZ/BB/IV/a/53101a)
 • Osvědčení Ministerstva spravedlnosti ČR k poskytování pomoci obětem trestných činů

Vybrané reference

 • Pravidelné zastupování architektonického studia při přípravě smluvní dokumentace, revize smluv, zastupování ve sporech s klienty o autorská práva k dílům.
 • Pravidelné zastupování zubních ordinací v širokém spektru podnikání, GDPR, příprava pracovněprávní dokumentace, zajišťování komplexního právního poradenství souvisejícího s vedením lékařské praxe.
 • Pravidelné zastupování střední české realitní kanceláře v nemovitostních sporech. Toto zastupování zahrnovalo spory vzniklé s koupí nemovitostí, vznikem vad na těchto nemovitostech, nároků ze smluv o dílo atp. Poradenství rovněž zahrnovalo přípravu smluvní dokumentace v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, rezervačních smluv a smluvní dokumentace související.
 • Poskytování právního poradenství velké realitní kanceláři spočívající v přípravě smluvní dokumentace pro prodej nemovitostí, zajišťování advokátních úschov, vyjednávání podmínek s finančními institucemi při poskytování financování.
 • Poskytování komplexních právních služeb několika společnostem podnikajících v oblasti strojírenství při přípravě a revizích obchodní smluvní dokumentace (smlouva o dílo, kupní smlouvy, pracovně právní dokumentace, GDPR) a zastupování při vymáhání nároků z nezaplacených smluv.
 • Zastupování střední české společnosti ve sporu o ústním dodání nevhodné gravírovací techniky před soudem prvního stupně a soudem odvolacím.
 • Zastupování významné společnosti ze skupiny UniCredit Group jako poskytovatele finančního leasingu během předčasného ukončení finančního leasingu budovy vyhrazené pro občerstvení na letišti a v souvislosti s inkasem dluhu vyplývajícího z tohoto ukončení. Poradenství zahrnovalo především zastupování v konkurzním řízení a poradenství při prodeji financovaných aktiv třetí straně.
 • Zastupování pojišťovny ve třech řízeních ohledně žalob o zaplacení pojistného plnění, které obsahovaly silný prvek evropského práva. Bylo nutné vyřešit interpretaci evropského nařízení u Evropského soudního dvoru v souvislosti s nařízením (EC) No 1896/2006. Zastupování klienta nejen v ČR, ale také před Evropským soudem.
 • Pravidelné zastupování společností ze skupiny UniCredit Group v několika desítkách insolvenčních sporů, řízení o pozůstalosti, exekučních řízeních souvisejícími s úvěrovými, finančními či korporátními závazky. Hodnota spravovaného portfolia byla více než 70 mil. Eur. Zastupování při vymáhání přeshraničních nároků.
 • Pravidelné zastupování společností ze skupiny UniCredit Group v soudních sporech, vymáhání korporátních pohledávek týkajících se pohledávek z retailového a/nebo podnikového financování vozidel, strojů a technologických celků (úvěr, finanční leasing a operativní leasing). Zastupování ve všech fázích řízení u civilních soudů a/nebo v rozhodčích řízeních až po exekuce a v případě potřeby i v trestním řízení.
 • Zastupování několika desítek obětí trestných činů stalkingu a týrání (násilí na ženách, zvlášť zranitelných obětech – nezl. dětí).
 • Pravidelné zastupování policistů před GIBS a v rámci trestního řízení, zastupování policistů při řešení podmínek ve služebním poměru.
 • Obhajoba HIV pozitivního klienta (recidivisty) obžalovaného ze zvlášť závažného zločinu v trestním řízení. Řízení zahrnovalo zastupování před všemi stupni trestních soudů včetně Nejvyššího soudu ČR. Řízení skončilo podmíněným výkonem trestu.
 • Zastupování HIV pozitivního klienta ve sporu s klinikou ve věci nesprávně provedeného zdravotního výkonu.
 • Zastupování klienta z titulu diskriminačního jednání vůči zaměstnavateli a uplatňování nároků z titulu poškození zdraví.
 • Zastupování letecké společnosti ve sporu s klientem, který požadoval náhradu za zpožděný let.
 • Obhajoba klienta v organizované trestné činnosti se způsobenou škodou 120 mil. CZK.
 • Obhajoba klienta (recidiva) v drogové kriminalitě a zproštění tohoto klienta obžaloby v celém rozsahu.
JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.
Pod Nádražím 289/14
Hořovice (Středočeský kraj)
268 01
Mobil:725 753 366
Email:jana@svabova.com
Web:www.svabova.com
LinkedIn:jbsvlegal
WhatsApp:420725753366
IČ:04664019 (plátce DPH)
DIČ:CZ685456388