Inteligence v podnikání

24. května 2011 Robert Vlach

Rozdíl mezi běžným a inteligentním přístupem k podnikání je ve výsledku obrovský. Proto je důležité inteligenci rozvíjet; zkrátka naučit se pracovat hlavou.

„Myšlení je ta nejtěžší práce, jaká existuje, a to je pravděpodobně i důvod, proč tak málo lidí myslí.“ Henry Ford

Výše uvedený výrok považuji za velmi trefný. Ford samozřejmě netvrdí, že by lidé nemysleli vůbec. Každý myslí. On mluví o inteligenci, o myšlení, které je racionální, soudržné, koncepční, vynalézavé a strategické. O tvrdé práci, která se neudělá sama.

Co je inteligence?

Podle běžně rozšířené definice je inteligence rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností, přizpůsobit se, určit podstatné vztahy a souvislosti.

Není to tedy jen schopnost zvládat inteligenční testy. Inteligence může být také sociální, technická, medicínská, umělecká či právě podnikatelská. Vždy jde o schopnost proniknout k jádru věci a rozpoznat klíčové vzorce či vztahy, přestože uplatnění je v každém oboru jiné:

 • Terapeut může rozvinout svou schopnost porozumění a empatie.
 • Technik zjistí příčinu poruchy stroje a navrhne postup opravy.
 • Lékař dokáže na základě vyšetření správně stanovit diagnózu.
 • Spisovatel nachází nové souvislosti a prohlubuje svůj vhled do tématu.
 • Podnikatel inovuje a zefektivňuje využití svých omezených zdrojů.

Původ inteligence

Z pohledu evoluční biologie je mozek orgán, který se vyvinul u pohybujících se organismů pro posílení schopnosti přizpůsobení se novým podmínkám (rostliny mozek nemají).

Náš předek mohl díky výkonnému mozku nezávisle plánovat svůj postup — taktizovat, nacvičovat, předvídat, odhadovat výsledky, pozorovat, vyhodnocovat, korigovat chyby a pamatovat si. To vše radikálně zvyšovalo jeho šance na přežití.

V mysli je možné vytvářet realistické simulace budoucnosti a předem vyloučit riskantní či nezajímavé alternativy. Když vám například doporučím, abyste si dali vanilkovou zmrzlinu s hořčicí, situaci si v duchu představíte a pravděpodobně zavrhnete jako nezajímavou.

Alternativní scénáře v podnikání

„Nepřeháním, když říkám, že jsem zformuloval 3 tisíce různých teorií v souvislosti s elektrickým světlem, a každá byla rozumná a na první pohled správná.“ Thomas Edison

Schopnost modelovat a kriticky hodnotit alternativní scénáře dalšího postupu je v podnikání velmi důležitá. Díky ní šetříme čas, peníze a jiné zdroje tím, že nevýhodné scénáře vyloučíme předem. Účelem je především prevence problémů, nikoli věštění budoucnosti.

Rychlé nepromyšlené akce vedou k plýtvání. Všichni asi známe ten pocit, kdy se nám něco honí hlavou. Přemíláme si v duchu různé varianty dalšího postupu a hledáme tu nejlepší. Teprve až když máme v hlavě zevrubně promyšlený scénář, měli bychom přecházet do akce.

Inteligence nám jako podnikatelům umožňuje analyzovat situaci a promýšlet ty nejvýhodnější scénáře dalšího vývoje. Jinými slovy, šetří zdroje, snižuje rizika a nejistotu, čímž výrazně zvyšuje naše šance na úspěch, navzdory náhodě a jiným nepříznivým okolnostem.

Metody duševní práce

Aby naše mysl efektivně pracovala jako realistický simulátor, musíme pro to něco udělat. Možná sami znáte případy podnikatelů, kteří měli takzvaně velké oči — jejich představa byla přehnaně optimistická a neodpovídala realitě.

Schopnost analyzovat, odhadovat a předvídat se zlepšuje úměrně tomu, nakolik se jejímu rozvoji věnujeme. Mnozí podnikatelé to nedělají, přinejmenším ne vědomě a systematicky. Oddalování aktivity není pro člověka úplně přirozené, promýšlení se musíme učit.

Informace jsou samy o sobě k ničemu, nedokážeme-li je zpracovávat a chápat v širším kontextu. Inteligentní přístup se vyznačuje jak soustředěným úsilím, tak uplatněním řady dalších prostředků. Mimo jiné bych vyzdvihl tyto:

 • kritické myšlení – objektivní nahlížení, inteligentní úsudek
 • zdravá skepse – ani předsudky, ani nekritické přejímání myšlenek
 • vzdělání a znalosti – dobrý rozhled umožňuje tvořit lepší scénáře
 • analytické metody – zejména empirie a statistika, práce s daty
 • vynalézání a invence – důraz na originalitu a novátorství v oboru
 • strategie a načasování – jednání s dlouhodobým výhledem
 • tělesná kondicevýkon intelektu je závislý na zdravotním stavu

Praktický význam filozofie

„Všechnu svou technologii bych vyměnil za jedno odpoledne se Sókratem.“ Steve Jobs

Zcela mimo zájem většiny podnikatelů stojí filozofie. Její analytická větev je přitom pro rozvoj ekonomického myšlení nepostradatelná. Velké ideje jako volný trh, otevřená společnost či globalizace jsou završením liberální filozofie, která se vyvíjela po staletí.

S předsudky vůči intelektuálům (tj. lidem pracujícím hlavou) se v post-socialistickém Česku setkávám neustále. Komunisté oslavovali dělnickou třídu, zatímco lidi schopné nezávislého myšlení posílali makat do lágrů. Doba se změnila, ale intelektuál je nadávkou dodnes.

Kreativní síla myšlenky je nesmírná. Nenechejme se o ni připravit cizími předsudky. Pokud podnikáte a máte ke knihám blízko, může vám dobrá, racionální filozofie dát opravdu hodně. V podstatě jde o umění samostatně a správně myslet, což je nejen v byznyse k nezaplacení.

Běžné vs. inteligentní podnikání

Teorie bez praktických příkladů vám jistě stačit nebude. Proto jsem sestavil následující přehled, který odráží můj vlastní pohled na rozdíly mezi běžným a inteligentním přístupem k podnikání. Výčet ovšem není úplný a v každém oddíle by mohl figurovat tucet dalších položek. Praxe je navíc o hodně komplikovanější, proto si mé příklady nevykládejte doslovně. Můžete je nicméně projít a porovnat s vlastním podnikáním. Přeji inteligentní zábavu!

běžně rozšířený přístupinteligentní přístup
STRATEGIE
inovaceS oblibou kopíruje úspěšné služby a produkty. Snižující se účinnost populárních strategií nebere v potaz. Inovace považuje za risk.Rozvíjí vlastní vize a unikátní podnikatelské strategie. Z jejich případného úspěchu bohatě profituje s velkým náskokem před konkurencí.
záměrNemá jasný podnikatelský záměr. Podnikání se jeví být nestabilní, rizikové a bludné.Vychází z promyšleného záměru. Podnikání se jeví jako cílevědomé, koordinované a smysluplné.
rozhodnutíRád se rozhoduje impulzivně a intuitivně, nezřídka iracionálně. Nezvažuje další alternativy, nebo rozvíjí jen ty optimistické.Rozhoduje se racionálně a po zralé úvaze. Intuici používá s rozumem. Promýšlí různé alternativní scénáře vývoje, včetně těch vyloženě krizových.
změnyVelké strukturální změny zavádí narychlo a nesystematicky. Taktika převažuje nad dlouhodobou strategií.Zbytečně nevystavuje své podnikání silným otřesům. Drží se osvědčených praktik. Velké změny zavádí strategicky a po důkladné přípravě.
rizikaRizika si uvědomuje, ale raději na ně nemyslí, aby na sebe něco nepřivolal. Prevenci neřeší.Podnikatelská rizika má dobře zmapovaná a věnuje se jejich prevenci v pořadí podle priorit.
nahodilostRoli náhody v podnikání silně podceňuje. Nebrání se nejrůznějším závislostem, a tím se mu postupně uzavírají některé příležitosti.Roli náhody nepodceňuje. Udržuje si nezávislost a postupně zvyšuje svou expozici šťastným náhodám. Na ty nešťastné je připraven.
FINANCE
kapitálRozjíždí své podnikání a projekty za vlastní, ale i cizí peníze z půjček, úvěrů či dotací.Do podnikání investuje přednostně své vlastní úspory a kapitálové zdroje. Zná hodnotu peněz.
úsporyÚspory nevnímá jako prioritu. Finanční rezervu netvoří vůbec, anebo jen velmi malou.Myslí na zadní kolečka. Spoří a má k dispozici finanční rezervu, která platí na většinu problémů.
plánováníFinančním plánováním se nezabývá. Příjmy nediverzifikuje a výdaje látá, jak se dá.Pečlivě plánuje všechny výdaje, počítá s nimi celé měsíce dopředu. Příjmy předvídá a strukturuje.
evidenceNeeviduje nic, co není povinné ze zákona, a někdy ani to ne. Spoléhá se především na svou paměť. Zákazníci se mu občas pletou.Systematicky eviduje důležité finanční a zákaznické ukazatele. Analyzuje příčiny problémů a možné dlouhodobé trendy.
kontextO makroekonomické trendy se nezajímá. Snadno se stává obětí tržních bublin.Sleduje politiku i makroekonomický vývoj. Má přehled o dění za hranicemi vlastního podnikání.
MANAGEMENT
vedeníSe zaměstnanci a dodavateli jedná z pozice síly. Má tendenci rozkazovat a penalizovat chyby, čímž snižuje iniciativu svého týmu.Respektuje ostatní, prosazuje se asertivně. Chyby chápe jako průvodní jev procesu učení a snahy inovovat. Řeší je vedením, diskusí.
know-howMá sklony k tajnůstkářství, ale duševní vlastnictví si nijak aktivně nechrání. Nákup know-how považuje za vyhozené peníze.Je-li to výhodné, nakupuje know-how i poradenství. O zkušenosti se dělí, publikuje a přednáší. O své duševní vlastnictví pečuje.
průhlednostStruktura podnikání je zastřená. Nepřiznává značnou část příjmů, nerespektuje zákony a příležitostně uplácí.Podnikání má jasně čitelnou majetkovou a účetní strukturu. Korupci a jiné trestné činnosti se vyhýbá, taktéž partnerům pochybné pověsti.
pohledávkyJištěním pohledávek se nezabývá. Zákazníky si neproklepává a toleruje dlouhou splatnost faktur, čímž sdílí rizika odběratele.Používá účinné jištění pohledávek. Prověřuje nové zákazníky. Umí si vyjednat výhodné podmínky a přimět klienty k zálohové platbě, např. slevou.
marketingVýdaje jsou nahodilé. Zaměřuje se na nové zákazníky, které nejrůznějšími akcemi zvýhodňuje na úkor těch stávajících.Má promyšlený marketingový plán a rozpočet. Měří účinnost všech kampaní. Prohlubuje spolupráci se stálými klienty.
OSOBNOST
rozvojPro samou práci nemá čas pracovat na sobě. Na zdraví nedbá, má rád požitky a zábavu.Pracuje na sobě a snaží se udržovat rozumný životní styl. Vybírá si aktivity, které podporují osobní růst.
otevřenostJeho motivace je skrytá a nesrozumitelná. Občas lže klientům i zaměstnancům. Lidé mu závidí, protože si drží odměřený odstup.Dává přednost přímému jednání s čitelnou motivací pomoci lidem, což u nich vzbuzuje velmi pozitivní reakce. Je společenský a má rád lidi.
rozhledInformace konzumuje, ale nezpracovává. Za dobrý zdroj má televizní zprávy a denní tisk. Zahraniční zdroje nesleduje vůbec.Průběžně se vzdělává, čte odborný tisk a kvalitní literaturu. Má ucelený makro pohled, uvažuje samostatně. Ovládá jazyky a v cizině se domluví.
kvalitaOdvádí hrubou práci, hlavně když to sype. O dokonalost neusiluje, dobré jméno nebuduje. Je docela nespolehlivý.Odvádí perfektní práci s citem pro detail. Uvědomuje si, že spokojený zákazník šíří jeho dobré jméno dále. Usiluje o 100% spolehlivost.
publicitaPodnikatelské soutěže ignoruje jako ztrátu času. Publicity se z různých důvodů obává.Chápe soutěže jako dobrou příležitost ke zviditelnění úspěšného podnikání. Nemá problém komunikovat s médii.
jednáníJednání je rutinní a schematické. Dominují zaběhané postupy beze špetky inovace. Je netrpělivý.Jednání je flexibilní a inteligentní. Umí efektivně vyhodnotit množství protichůdných informací. Je vytrvalý.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí